Abinka Appinka a Tarinka Vikulka, CZ Vikulka, CZ

Genetika koček

Gen pro ticking (Lokus A)


Nástroje

Možné alely:

  • A – dominantní (aguti),
  • a – recesivní (non-aguti),

Geny umístěné na lokusu A ovlivňují vzhled kočky možná nejvíce. V dominantní podobě alela A (aguti) způsobuje nestejné zbarvení každého jednotlivého chlupu – ticking. Typické je to pro divoké zbarvení koček. Možné kombinace jsou opět tři:

  • AA – dominantní homozygot – projeví se ticking, tedy případně i kresba v srsti,
  • Aa – heterozygot – projeví se ticking, tedy případně i kresba v srsti,
  • aa – recesivní homozygot – kočka má celý chlup zbarvený jednotnou barvou a je tedy bez kresby (non-aguti).

Jaká konkrétní kresba se při přítomnosti dominantní alely A na kožíšku kočky projeví, záleží na spolupůsobení genu usazeného na lokusu T (řeč o něm bude později).


Jak mohou vypadat koťátka různých rodičů?


Kočička je:
Kocourek je:

Recesivní alela a (non-aguti) způsobuje jednobarevnost srsti. Aby se vůbec projevila musí být obsažena v alelickém páru aa a de facto za takového stavu úplně potlačí projev genu na lokusu T, který určuje typ kresby (úplná epistáze).

Aby to však nebylo tak jednoduché, non-aguti může být potlačeno neúplnou epistází za přítomnosti dominantní alely O (gen způsobující červené zbarvení srsti v závislosti na pohlaví). Je-li tedy v genotypu kočky přítomna alespoň jedna dominantní alela O, ať už v páru dominantně homozygotním, nebo heterozygotním, je potlačen účinek recesivně dominantního alelického páru aa a tím pádem se opět může projevit kresba závislá na genu lokusu T. Tato genová interakce je u koček asi nejsložitější, ale myslím, že na ní není nic nepochopitelného.

12. Geny pro kresbu srsti Obsah 14. Gen pro kresbu srsti (Lokus T)