Abinka Appinka a Tarinka Vikulka, CZ Vikulka, CZ

Předpisy pro chovatele


Nástroje

Každý z nás musí dodržovat závazné právní předpisy. Těmi nejsou jen zákony, ale i různé vyhlášky ministerstev, nařízení vlády, nebo obecně závazné vyhlášky obcí a krajů. Ochranou zvířat se zabývá rovněž několik předpisů vydaných Evropskou unií. Každý "oficiální" chovatel musí být zaregistrován u nějaké (většinou mezinárodní) kočičí organizace. Kromě světoznámé FIFe existují i další: CFA, TICA, ve Velké Británii GCCF, a.j. Tyto organizace vydávají své samostatné předpisy, které platí vždy pro členy těchto organizací a pro ostatní jsou závazné pouze za určitých podmínek. Takovým předpisům se říká stavovské. FIFe je vydává v anglickém, německém a francouzském jazyce, což jsou podle Stanov FIFe (Statutes) a Hlavních pravidel FIFe (General Rules), oficiální jazyky.

FIFe, pod níž patří i Vikulka, CZ, sdružuje jednotlivé organizace různých států. Českým členem FIFe je Český svaz chovatelů drobného zvířectva (ČSCH), jehož organizace a vnitřní uspořádání je vymezena Stanovami, popřípadě výkladem stanov. Z nich je možné se dozvědět, že Český svaz chovatelů drobného zvířectva se člení na různé skupiny = odbornosti. Onou kočičí odborností je Svaz chovatelů koček, který vydává předpisy týkající se právě a jen chovu a vystavování koček.

Předpisy Svazu chovatelů koček a FIFé se v mnohém překrývají, liší se jen zřídka. Stejně tak se v detailech liší i předpisy, které vydávají jiní národní členové FIFé. Je tomu tak proto, že v národních podmínkách se jednak musí uplatňovat taková pravidla, jaká jsou stanovena příslušnými zákony (jinak řečeno, je-li zákon nějaké země přísnější než předpisy FIFé, musí chovatel dodržovat zákon; je-li zákon méně přísný, než předpis FIFé, musí se řídit předpisem FIFé) a jednak FIFé sama dává možnost národním členům některé otázky upravit samostatně (takovým příkladem může být v České republice soutěž Národní vítěz, jejíž pravidla, způsob konání a vyhlášení vítězů má ve své pravomoci výlučně Svaz chovatelů koček).

Mezi základní předpisy FIFé patří Chovatelský a registrační řád (Breeding & Registration Rules), upravující některé otázky chovu, možných krytí, či vedení plemenných knih koček, Výstavní řád (Show Rules), upravující pravidla pro konání kočičích výstav, Řád pro posuzovatele, posuzovatele žáky (Rules for JUdges & Student Judges), který upravuje nároky kladené na posuzovatele a jejich přípravu, EMS (Easy Mind System) a Pravidla pro chovatelské rady (Breed Council Rules; chovatelské rady jsou odborné skupiny volených osob, které mají na starosti nejrůznější odborné otázky). Všechny uvedené předpisy jsou k nahlédnutí v anglickém, německém a francouzském jazyce na stránkách FIFé.

Český svaz chovatelů - Svaz chovatelů koček pak vydává předpisy již v českém jazyce, upravené pro potřeby českých chovatelů: